Топ Букмейтъри 24/7

Национална лотария

С този Бонус може да играете и печелите с любимите си отбори!
Заредете за първи път Вашата сметка за игра на 7777.bg и ще получите 100% Бонус до 250 лв.

Как да получа Бонуса?
Изберете каква сума ще заредите и вижте размера на Бонуса, който ще получите.
След успешно зареждане, автоматично ще получите Бонуса във Вашия Бонус баланс.
Колкото повече пари заредите, толкова по-голям Бонус ще получите.
Например:
Ако заредите 100 лв., ще получите Бонус 100 лв.;
Ако заредите 250 лв., ще получите Бонус 250 лв.

Кой може да получи този бонус?
Бонуса е предназначен за всички нови играчи и може да се ползва в секция Спорт.
 Как да изиграя бонуса?
Бонус балансът ще се прехвърли във Вашата реална сметка, след като изпълните условията по изиграване на бонуса описани в точка 14 от Правилата и условията на Бонуса. Пълна информация за игра с Бонуса може да намерите по-долу в Правила и Условия „Спорт Бонус до 250 лева“.

Офертата е валидна до 31.12.2019г.

Правила и Условия „СПОРТ БОНУС до 250 ЛЕВА“

Общи положения
1.1. Настоящите правила уреждат условията за получаване на предоставян от организатора „Национална лотария” АД Бонус „СПОРТ БОНУС до 250 ЛЕВА“.
1.2. „СПОРТ БОНУС до 250 ЛЕВА“, (наричан по-долу само Бонус) е специална Бонус програма по смисъла на т.6.5. от Задължителни игрални условия и правила за организиране на онлайн хазартната игра със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, организирана от „Национална лотария“ АД (Задължителни игрални условия).
1.3. Настоящите правила не гарантират получаване на Бонуса. Организаторът предлага и/или предоставя Бонуса само на избрани от него участници и само ако по неговата свободна преценка избраните участници, както и направените от тях депозити и залози отговарят на установените в тези правила условия.
1.4. Бонусът може да бъде получен от един участник еднократно.
1.5. Заявявайки участие за Бонуса, се счита, че Участникът е приел и приема всички правила и условия отнасящи се за него и се задължава да ги спазва.

Период
2. Периода, в който Организаторът ще предоставя Бонуса, както и периода, в който същият може да бъде използван от получилите го участници се определя от Организатора и се обявява на сайта.

Условия за получаване на Бонуса
3. Бонус може да бъде получен само от участник, който отговаря на следните изисквания:
а) Участникът е направил своята регистрация за залагания върху игри в игрално казино, организирани онлайн, на интернет адрес www.7777.bg след 00:00 часа на 01.03.2016г. или ако след тази дата е подтвърдил чрез имейл направената от него преди това регистрация в сайта и това е регистрирано в системата на Организатора;
б) Участникът съгласно Задължителни игрални условия и обявените от Организатора изисквания, е направил след 14:00 часа на 09.12.2019г. първи депозит, не по-малък от 10.00 лева по сметката към неговия игрален профил в сайта и това е регистрирано в системата на Организатора;
в) В срок от 7 дни от датата, на която е направил депозит съгласно т. 3, б), по-горе, участникът, посредством влизане в своя игрален профил в сайта, е влязъл в меню „Моите Бонуси“ и е активирал бутон „Участвай“, определен за Бонуса (Бонус „Спорт Бонус до 250 лева“)“) и това е регистрирано в системата на Организатора;
г) Участникът да не е получавал или използвал Бонуса и съответно да няма регистрация за такова получаване и използване в системата на Организатора;

4. С регистрацията на активирането на бутон „Участвай“, определен за Бонуса, се счита, че участникът е направил заявка за получаване на Бонуса.

5. Заявката подлежи на обработка от Организатора и проверка дали са налице условията по т. 3, по-горе, както и на другите изисквания, установени с тези правила и Задължителните игрални условия. Тази проверка се извършва до 24 часа от получаване на заявката.

6. В случай че участникът не отговаря на изискванията по т. 3 или са налице някой от обстоятелствата по т.17, т.18, т.19., Организаторът отказва Бонуса, като в срока по т.5, уведомява Участника чрез имейл или чрез системно съобщение в профила му.

7. Организаторът не носи отговорност, ако участникът е направил депозит с цел получаване на Бонуса, преди участникът да е получил потвърждение от Организатора, че отговаря на изискванията за получаване на Бонуса.

Получаване и използване на Бонуса
8. Бонусът се получава чрез кредитиране на Бонус баланса по сметката на профила на участника и само, ако спрямо участника са спазени всички изисквания по т.3, по-горе и не са налице други пречки по настоящите правила.
8.1. Участникът губи Бонуса, в случай че участникът направи заявка за теглене от сметката му в сайта, след първоначалния депозит, но преди кредитиране на Бонус баланса със стойността на Бонуса.
8.2 За да може да използва Бонус баланса за поставяне на залози:
а) Участникът трябва да е без наличен баланс в клиентската си сметка.

Стойност на Бонуса
9. Минимална сума на Бонуса е 10 лева.

10. Максимална сума на получения Бонус е 250 лева.

11. Размерът на Бонуса е в зависимост от стойността на първия депозит, в рамките на предходните 7 дни считано от датата на заявката на бонуса. Участникът получава бонус в размер равен на стойността на първия депозит, направен от него в игралната му сметка в рамките на предходните 7 дни преди датата на заявката по т.4, но но не повече от 250 лева.

Използване на Бонуса
12. Бонусът може да бъде използван от участника в срок от 30 дни от датата на кредитиране на Бонуса по Бонус баланса в сметката на участника в сайта. След изтичането на този срок, ако Бонус балансът не е използван изцяло или частично, същият ще бъде отнет от сметката автоматично, без Организаторът да дължи каквото и да е било на участника.

13. При използване на Бонуса и Бонус баланса за залози се спазват следните правила:
а) Бонусът не може да бъде използван за залози направени на: Европейска Рулетка от секция „Казино“, Бакара (Baccarat всички разновидности) в секция КАЗИНО и LIVE Казино В случай, че въпреки тази забрана бъдат направени такива залози, то тези залози няма да се отчитат при преценката относно спазването на условията по точка 14.
б) Не се зачита като използване по т. 12 осъществяването на залози, които са направени с цел заобикаляне изискванията по точка 14, включително, но не само залози, направени от група играчи на еднакви/подобни събития.